คำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
               
 
ประจำปี 2548 คลิ๊ก
ประจำปี 2549 คลิ๊ก
ประจำปี 2550 คลิ๊ก
ประจำปี 2552 คลิ๊ก
ประจำปี 2553 คลิ๊ก
ประจำปี 2554 คลิ๊ก
ประจำปี 2555 คลิ๊ก
ประจำปี 2556 คลิ๊ก
ประจำปี 2557 คลิ๊ก
ประจำปี 2558 คลิ๊ก
       
 
 
 
 
 
 

 

  
 
      
 
      
  
   
 
   
 
 
 
 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 12 ถนนกรุงเกษม
 แขวงวัดสามพระยา
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร 02-6285240-59
 ต่อ 2408,2409,2410,2411,2412  
 แฟกซ์ 02-282-5884
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         

                                                                 หนังสือแจ้งเวียน

 กษ 0400.6/ว 44 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่องการจัดทำข้อมูลและคำอธิบาย เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตนเอง 
           แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล ประเด็น 5 คลิก        
             แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล ประเด็น 7 คลิก
            แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลประเด็น 8 คลิก
           แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลประเด็น 10 คลิก
 
ประกาศผลการพิจารณารางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Innovation Award for Knowledge Sharing of CAD) ประจำปี พ.ศ. 2561 คลิก
 
 รับสมัครรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Innovation Award for Knowledge Sharing of CAD) ประจำปี พ.ศ. 2561 คลิก
   คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 549/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและช่องทางการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิ๊ก
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0400.6/ว 68 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอจัดส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คลิ๊ก
 
     1. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
         เอกสารแนบ 1  คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
         เอกสารแนบ 1 คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2 คลิ๊ก
 
     3. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
         เอกสารแนบ 1 คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     4. สำนักบริหารกลาง 
         เอกสารแนบ 1  คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     5. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 
         เอกสารแนบ 1 คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     6. สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
         เอกสารแนบ 1  คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     7. สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
         เอกสารแนบ 1  คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2 คลิ๊ก
 
     8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         เอกสารแนบ 1   คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2  คลิ๊ก
 
     9. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 
         เอกสารแนบ 1 คลิ๊ก
         เอกสารแนบ 2   คลิ๊ก 
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0400.6/ว 44 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานการใช้อำนาจแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  คลิ๊ก
    - เอกสารแนบ 1   คลิ๊ก
    - เอกสารแนบ 2   คลิ๊ก
    - เอกสารแนบ 3   คลิ๊ก
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0400.6/194 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรือ่ง การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์  คลิ๊ก
       - แนวทางและวิธีปฏิบัติ การจัดส่งและรายงานประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  คลิ๊ก
หนังสือ ที่ กษ 0400.6/ว 38 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกรณ์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           - เอกสารแนบ 1 (พลังงาน และ น้ำ)   คลิ๊ก
       - เอกสารแนบ 2 (กระดาษ A4)    คลิ๊ก
       - เอกสารแนบ 3 (ไปรษณีย์)     คลิ๊ก
หนังสือ ที่ กษ 0400.6/ว 28 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญยัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตจองทางราชการ พ.ศ. 2558   คลิ๊ก
       - คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
                                        กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม   คลิ๊ก
       - คู่มือสำหรับประชาชน : การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
                                        กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์องค์ประชุม คลิ๊ก
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0400.6/ว17 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การสำรวจความผู้พันของบุค   คลิ๊ก          
หนังสือ ที่ กษ 0400.6/51 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    คลิ๊ก
 
              - แนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  คลิ๊ก
 
หนังสือ ที่ กษ 0400.6/ว 14 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่อง การรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิ๊ก
 
              - แบบติดตาม ปย.2 (รอบ 6 เดือน)   คลิ๊ก
 
              - แบบ ปย.1    คลิ๊ก
 
              - แบบ ปย.2    คลิ๊ก
 
              - แบบติดตาม ปย. 2 (รอบ 12 เดือน)    คลิ๊ก
 
              - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     คลิ๊ก
 
หนังสือ ด่วน ที่ กษ 0400.6/ว 11 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิ๊ก
 
      - เอกสารแนบ 1     คลิ๊ก
 
      - เอกสารแนบ 2     คลิ๊ก
 
      รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
 
       - สตท. 1    คลิ๊ก             - สตท. 2     คลิ๊ก              - สตท. 3     คลิ๊ก       
      
      - สตท. 4     คลิ๊ก           - สตท. 5       คลิ๊ก           - สตท. 6    คลิ๊ก
            
      - สตท. 7     คลิ๊ก            - สตท. 8        คลิ๊ก             - สตท. 9    คลิ๊ก              
 
      - สตท. 10     คลิ๊ก 
  
หนังสือ ที่ กษ 0400.6/ว 2 ลว. 6 มกราคม 2560 เรื่อง สรุปรายงานผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหน่วยงาน) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิ๊ก
หนังสือ ที่ กษ  0400.6/ว 42 ลว. 26 เมษายน 2559 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิ๊ก   
    
      รายละเอียดและวิธีการสำรวจ
 
      1. กลุ่มเป้าหมาย คลิ๊ก
     
      2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
          2.1 งานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาครัฐ คลิ๊ก
          2.2 งานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คลิ๊ก
          2.3 งานบริการโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก
 
      3. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คลิ๊ก
          3.1 โปรแกรมรวบรวมข้อมูล ระดับสายสอบ
                 3.1 โปรแกรมรวบรวมข้อมูล ระดับสายสอบ
                        - งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ คลิ๊ก
                        - งานสอบบัญชีโดยภาคเอกชน คลิ๊ก
                        - งานบริการโปรแกรม คลิ๊ก
                 3.2 โปรแกรมข้อมูล ระดับ สตส.
                       - งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ    คลิ๊ก
                       - งานสอบบัญชีโดยภาคเอกชน    คลิ๊ก
                       - งานบริการโปรแกรม    คลิ๊ก
                3.3 โปรแกรมข้อมูลระดับ สตท.
                      - งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ    คลิ๊ก
                      - งานสอบบัญชีโดยภาคเอกชน    คลิ๊ก
                      - งานบริการโปรแกรม คลิ๊ก
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
      
 
 
 
                                                                                                                                   อ่านต่อ    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
 
 ประจำเดือนตุลาคม 2561